Izklaide

Guna_Karklina_mazaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astroloģiskā prognoze Latvijai 2016. gadā

Latvijai līdz 2016. gada maija beigām rit cikls, kurā valstiskā līmenī daudzas tēmas bremzējas, ir grūti atrast finanses dažādām vitāli nepieciešamām lietām, tādām kā, piemēram, izglītība, kultūra, sports. Taču ir sekmīgs periods, lai risinātu ārlietu jautājumus. Maija beigās sāksies jauns cikls, kurš ilgs līdz 2017. gada maija beigām. Tad par sevi var likt manīt nesakārtotie jautājumi ārlietās. No valsts puses varam sagaidīt kādas tautai un uzņēmējiem ne visai patīkamas izmaiņas nodokļu jomā. Kultūras jomā valdīs radošums, bet ne finansiālais izdevīgums. Ir ļoti liela iespējamība, ka šai jomai atkal mēģinās ko neiedot vai atņemt nodokļu veidā. Toties radošo industriju pārstāvjiem kartē uzrādās jaunas un labas iespējas nest Latvijas vārdu pasaulē.

*

Astroloģiskās prognozes tuvākai un tālākai nākotnei nav visai iepriecinošas, patlaban „darbojas” tā dēvēto lielo planētu kombinācijas, kas pasaulē nes globālas pārmaiņas.

Piemēram, Plū­tons at­ro­das Me­žā­ža zī­mē (līdz 2024. ga­dam), kas no­rā­da uz ie­spē­ja­mām pār­mai­ņām pa­sau­les kār­tī­bā. As­tro­lo­ģis­ki Me­žā­ža zī­me sais­tās ar vi­su sta­bi­lo, fun­da­men­tā­lo, li­ku­mu un lie­tu kār­tī­bu. Kad ša­jā zī­mē ie­iet trans­for­ma­tors Plū­tons, ve­cā kār­tī­ba tiek dru­pi­nā­ta.

Kad Plū­tons at­ra­dās Me­žā­zī 16. gad­sim­tā, Eiro­pā sā­kās re­for­mā­ci­jas kus­tī­ba, bet spā­ņu ko­lo­ni­za­to­ri iz­nī­ci­nā­ja trīs lie­las kul­tū­ras: ac­te­ku, mai­ju un in­ku. Sa­vu­kārt 18. gad­sim­tā (Plū­tons Me­žā­zī 1762–1777) vei­do­jās jaun­as po­li­tis­kās un eko­no­mis­kās struk­tū­ras. Krie­vi­jā Kat­rī­nas II val­dī­ša­nas sā­ku­mā bi­ja pir­mais Krievu-turku karš (1768–1774), kurš iz­cē­lās, sa­ska­ro­ties abu val­stu in­te­re­sēm pie Mel­nās jū­ras. No­piet­ni un pa­sau­les vēs­tu­rē sva­rī­gi no­ti­ku­mi ri­si­nā­jās arī Ame­ri­kā. Ne­sa­ska­ņas starp ko­lo­ni­jām un Ap­vie­no­to Ka­ra­lis­ti pie­au­ga, un ma­su ne­mie­ri pār­au­ga Ne­at­ka­rī­bas ka­rā (1775–1783). 1776. ga­da 4. jū­li­jā ASV pie­ņē­ma Ne­at­ka­rī­bas dek­la­rā­ci­ju. Paš­rei­zē­jā cik­lā te­ju vai līdz ar Plū­to­na ie­ie­ša­nu Me­žā­ža zī­mē par ASV pre­zi­den­tu ti­ka ie­vē­lēts Ba­raks Ob­ama,

 

Guna Kārkliņa

Žurnāliste, sertificēta astroloģe, žurnāla „Praktiskā Astroloģija” galvenā redaktore, Latvijas Astrologu asociācijas valdes locekle.

Aktīvās žurnālistikas laikos bijusi ziņu redaktore laikrakstos „Rīgas Balss” un „Neatkarīgā Rīta Avīze”, kā arī Nacionālajā ziņu aģentūrā LETA un redaktora vietniece žurnālā „Vakara Ziņas”.

Sarakstījusi divas grāmatas – literāro darbu „Klīnika” un astroloģijas „Izprast sevi, savu ceļu. Astroloģijas noslēpumi.”.